Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ VE KALORİFER YAKITI ALIMI
 
 
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ VE KALORİFER YAKITI ALIMI
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt Ürünleri ve Kalorifer Yakıtı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2017/55967
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
MEYDAN MAHALLESI BAKIMYURDU CADDESI NO:205 SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası
:
3224355387 - 3224352300
c) Elektronik Posta Adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
1.500.000 Litre Motorin (diğer), 500.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 50.000 Kilogram Kalorifer Yakıtı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri
:
Akaryakıt ürünleri (Motorin (diğer), Kurşunsuz Benzin) İdareye ait araçlara takılacak olan ATC ile, ATOS bulunan bağlı istasyon pompalarından araç depolarına ve İdarenin teknik şartnamede belirtilen hizmet binalarında kullanılan Jeneratör yakıt depolarına, Kalorifer Yakıtı ise teknik şartnamede belirtilen İdareye ait hizmet binalarının Kalorifer Yakıt Tanklarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri
:
İşe başlama tarihi: 15.04.2017 İşin bitiş tarihi: 14.04.2018 İşe başlanmasını müteakip sözleşme süresince, İdarenin ihtiyacına göre teknik şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde; a) Akaryakıt ürünleri (Motorin (Diğer), Kurşunsuz Benzin, İdareye ait araçlara takılacak olan ATC ile ATOS?a bağlı istasyon pompalarından günlük, haftalık ve aylık olarak idarece yapılacak planlama dahilinde ihtiyaca göre araç depolarına ve Teknik Şartnamede belirtilen İdarenin hizmet binalarında bulunan Jeneratör yakıt depolarına teslim edilecektir. b) Kalorifer Yakıtı İhtiyaç doğrultusunda İdareye ait Teknik Şartnamede belirtilen İdarenin hizmet binalarının Kalorifer Yakıt Tanklarına, Sevk İrsaliye Belgesi karşılığında malı teslim alan ALICI adına yetkili personel ile malı teslim eden SATICI adına bulunan görevlinin karşılıklı olarak imzalayacakları tutanak karşılığı teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Adana Emniyet Müdürlüğü - Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No:205 (Personel Yemekhanesi) Seyhan/ADANA
b) Tarihi ve saati
:
15.03.2017 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İş bitim tarihine kadar geçerliliği bulunan:
a) İstekli, bir “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş, teklif sahibinin “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” olduğunu gösteren belge.
b) İstekli, bir “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş, “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi.
 
 
 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. İhale konusu alım ile nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, Kamu veya özel sektöre tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, her türlü akaryakıt ürünü ve kalorifer yakıtı temini işleri, ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne İhale Dokümanı satış bedeli yatırıldıktan sonra makbuzu ibraz edilerek, Adana Emniyet Müdürlüğü - İkmal Şube Müdürlüğü: Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No:205 Seyhan/ADANA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Emniyet Müdürlüğü - İkmal Şube Müdürlüğü Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No:205 Seyhan/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
 
 
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER