Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
ÇOCUKLARA ÇAKMAK VE ÇAKMAK GAZI SATIŞININ YASAKLANMASI HAKKINDA KARAR
 
ÇOCUKLARA ÇAKMAK VE ÇAKMAK GAZI SATIŞININ YASAKLANMASI HAKKINDA KARAR
 
 
Amaç  :
Madde 1- Ülkemiz genelinde son yıllarda meydana gelen çakmak gazı solunması neticesinde gerçekleşen ölüm vakalarında artış olduğu, çakmak gazına bağımlılık oranının hızla yükseldiği görülmekte bu durumun ilimizde de paralellik arz edebileceği değerlendirilmektedir.
İlimizde çocukların ve gençlerin, solumak ve koklamak yoluyla bağımlılık yapan fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyen çakmak ve çakmak gazının zararlarından korunması, bu maddelere çocukların erişiminin engellenmesi ve onların bu maddelerden uzak tutulması, amacı dışında satışının engellenmesi, çocukların ve ailelerin bu konuda bilgilendirmek amacıyla broşürlerin bastırılarak, okullarda, halkın yoğun olduğu yerlerde dağıtımının sağlanması ile bu kararın ulusal ve yerel basın yayın organlarında yer almasının sağlanmasıdır. 
Kapsam  :
Madde 2- Bu karar; ilimiz sınırları içerisinde, 18 yaşından küçüklere kimyasal gaz ihtiva eden çakmak ve çakmak gazının satışı ile yeniden doldurulmasının yasaklanması ile satışının denetlenmesi hususlarını kapsamaktadır.
Tanımlar  :
Madde 3- Bu yönergede geçen deyimler
1- Bağımlılık: Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara madde alımının devam etmesi; bırakma isteğine rağmen bırakılmaması, aynı etkiyi elde edebilmek için giderek madde miktarının artırılması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamaması durumunu ifade eder.
2- Çocuk : Daha erken yaşta reşit olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi ifade eder.
3- İş Yeri : Bu karar kapsamında yer alan ürünlerin satışının yapıldığı yerleri ifade eder.
4- Çakmak Gazı (Bütan Gazı) : Solumak, koklamak suretiyle kişilerde bağımlılık yapabilen uçucu madde ihtiva eden ürünleri ifade eder.
Dayanak  :
Madde 4-
1-      T.C. Anayasasının 58. Maddesi
2-      5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
3-      5327 Sayılı Türk Ceza Kanunu
4-      5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
5-      5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
6-       5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
Genel Esaslar   :
Madde 5-
5.1- Çakmak ve çakmak gazının hangi amaç için olursa olsun iş yerleri ve sokakta 18 yaşından küçük çocuklara dolumu ve satışının yasaklanmasına,
5.2- 18 yaşından küçüklere satışı yapıldığı tespit edilen çakmak ve çakmak gazı ürünlerinin ve yapılan idari işlem sonrasında yaşı küçüğün yasal temsilcilerine teslim edilmesine,
Cezai Hükümler:
Madde 6- Bu Karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği taktirde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 66. maddesi uyarınca alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirlenen kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlar veya uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi uyarınca Genel Esaslar başlığı altındaki 5.5. maddedeki görevlilerce idari işlem uygulanır.
Yürürlük  :
Madde 7- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme  :
Madde 8- Bu Kararı Adana Valiliği yürütür.    
 
 
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER