Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Tüketime Hazır Kumanya Paketi Alımı 500692
 
HAZIR KUMANYA PAKETİ SATIN ALINACAKTIR
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tüketime Hazır Kumanya Paketi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2016/500692
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
MEYDAN MAHALLESI BAKIMYURDU CADDESI NO:205 SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası
:
3224355387 - 3224352300
c) Elektronik Posta Adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
69.700 Adet Tüketime Hazır Kumanya Paketi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri
:
1- Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet Binası, 2- Ek görevler nedeniyle personelin şube dışında bulunması durumunda, idare tarafından yükleniciye bildirilecek Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yer/yerler.
c) Teslim tarihi
:
İdarenin talebi doğrultusunda ihtiyaç miktarına göre günlük olarak irsaliye ile teslim alınacaktır. Her teslimatta teslim edilen ürünle ilgili irsaliyeler, Muayene ve Kabul komisyonunca aylık olarak Muayene Kabul komisyon raporunun hazırlanması için muhafaza edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Adana Emniyet Müdürlüğü - Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No:205 Seyhan/ADANA
b) Tarihi ve saati
:
16.12.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.
 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1.
 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2.
 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3.
 İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye teklif veren istekliler; Yetkili Kurum tarafından, aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu malın veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği, ihale tarihinde geçerli olan Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası), Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi, İşletme Kayıt Belgesi veya bu belgelerin yerine geçen belgelerden birisinin aslı veya noter tasdikli suretini ihale teklif zarfı ile birlikte sunacaklardır.

4.1.2.
 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1.
 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2.
 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3.
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4.
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5
 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6
 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan malzemeli toplu yemek hazırlanması (pişirme) ve dağıtımı ile tüketime hazır kumanya paketi hazırlanması ve dağıtımı işleri ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 

6.
 İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7.
 İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.
 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Emniyet Müdürlüğü - İkmal Şube Müdürlüğü Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No:205 Seyhan/ADANA adresinden satın alınabilir. 
7.2.
 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8.
 Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Emniyet Müdürlüğü - İkmal Şube Müdürlüğü Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No:205 Seyhan/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9.
 İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 

10.
 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11.
 Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12.
 Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 
 
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER