Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Hizmet Araçlarının Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortalarının Yaptırılması işi hizmet alımı
Türü
Miktar
Tarih
22.12.2014
Yer
Adana Emniyet Müdürlüğü - Dinlenme Salonu - Meydan Mah. Bakımyurdu Cad. No:205 Seyhan / ADANA
Açıklamalar
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ARAÇLARININ KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTALARININ YAPTIRILMASI İŞİ
ADANA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

          Adana İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Araçlarının Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortalarının Yaptırılması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:
2014/156974
1-İdarenin
a) Adresi
:
Meydan Mah. Bakımyurdu Cad. NO:205 Seyhan/ADANA
b) Telefon ve faks numarası
:
3224355387 - 3224352300
c) Elektronik Posta Adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Cinsi ve miktarı ekte belirtilen 19 (ondokuz) kalem halinde sınıflandırılmış olan toplam 957 (dokuzyüzelliyedi) adet hizmet aracının Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Adana Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Şakirpaşa Mah. Şakirpaşa Cad. (Şakirpaşa Polis Merkezi Hizmet Binası Bitişiği) Seyhan / ADANA
c) Süresi
:
İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Adana Emniyet Müdürlüğü - Dinlenme Salonu - Meydan Mah. Bakımyurdu Cad. No:205 Seyhan / ADANA
b) Tarihi ve saati
:
22.12.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
- İstekli, bir Sigorta Şirketi ise; 5684 sayılı sigortacılık kanunu gereğince Hazine Müsteşarlığı tarafından kendilerine verilmiş Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında çalışmaya yetkili olduklarına dair belgeyi,
- İstekli, bir Sigorta Şirketinin Acentesi ise; Acentesi olduğu sigorta şirketi tarafından verilmiş, ihale konusu işin bitim tarihine kadar geçerliliği bulunan acentelik belgesi ile acentelik sözleşmesini sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
40 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Emniyet Müdürlüğü - İkmal Şube Müdürlüğü - Meydan Mah. Bakımyurdu Cad. No:205 Seyhan / ADANA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Adana Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Meydan Mah. Bakımyurdu Cad. No:205 Seyhan/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
 
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER