Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Kamu Görevlisi Taşıma

Giriş
KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA
İkamet edilen yer Polis Bölgesi ise, (Tüm İlçeler dahil) Adana İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesi ise Adana İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir. ( Not: Adana İl ve İlçelerinde ikamet eden Emniyet personeli Jandarma bölgesinde ikamet etseler dahi müracaatlarını Adana İl Emniyet Müdürlüğüne yapacaklardır. )
 
MADDE KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALMAYA HAİZ KİŞİLER
8(a)1 Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,
8(a)2 Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,
8(a)3 Hâkim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlara,
8(a)4 Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli, Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personeli, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39’uncu maddesinin birinci fıkrasında silah taşıma başlığıyla sayılan görevliler, Orman muhafaza memurları, çiftçi mallarını koruma bekçilerine
8(b)1 Köy ve mahalle muhtarlarına
8(b)2 Açık denizlerde sefer yapan gemilerin kaptanlarına (demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilir)
8(c)1 Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere  (demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilir)
8(c)2 Elektrik enerjisi yüksek gerilim  (enterkonnekte) hatlarının kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilir)
8(c)3 PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, Kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı,  şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilir)
8(c)4 TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlere (demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilir)
8(c)5 Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza işlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen şef teknisyen ve teknisyenlere (demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilir)
8(c)6 Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlilerine (grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
8(c)7 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava limanı ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele (demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilir)
8(c)8 Cezaevi birinci ve ikinci müdürlerine, 
8(c)9 Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine (demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilir)
8(c)10 İnfaz ve koruma baş memurları ile memurlarına
8(c)11 Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve Bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine (demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilir)
8(c)13 Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenlere (demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilir)
8(c)14 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeline (demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilir)
8(d)1 İcra müdürleri ile icra müdür yardımcıları
8(d)2 Veznedarlara (demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilir)
8(d)3 Tahsildarlara (demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilir)
8(e)1 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline,
8(e)2 Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Başbakanlık ve Devlet bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara,
8(e)3 TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürlerine,
8(e)4 Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar,  müsteşarlıklar ve merkezi yönetim içinde yer alan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcılarına,
8(e)5 Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlara, 
8(e)6 Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,
8(e)7 Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine
8(e)8 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan ve üyelerine,
8(e)9 Belediye başkanları ve il genel meclisi üyelerine,
8(e)10 Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele,
8(e)11 İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına.
8(e)12 Defterdar ve mal müdürlerine (demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilir)
8(e)13 Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele,
8(e)14 Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri ve depo müdürlerine,
 
  İSTENECEK BELGELER VE BAZI HUSUSLAR
1.    Emniyet Müdürlüğüne hitaben Dilekçe,
2.    Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3.    Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurul raporu, (Yönetmelik’in 8’inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1),(2),(3),(4),(5) ve (10) numaralı alt bentlerinde sayılan görevliler ile bu görevleri sona erdikten sonra altı ay içinde başvuranlardan sağlık raporu istenmez. Ancak sınıf veya kurum değiştirmek suretiyle (e) bendinin (10) numaralı alt bendi kapsamına girenlerden sağlık raporu istenilmektedir.) (NOT: sağlık raporunun alınıp alınmayacağı konusunda tereddüde düşülmesi halinde Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğünden sorulması.)
4.    Görev belgesi; (Belgenin sayılı, Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.)
5.    Nüfus Cüzdanı aslı (Fotokopiye gerek yoktur.)
6.    Daha önce (silah ruhsatı, pasaport ve sürücü belgesi için 2008 yılının Eylül ayından sonra) verilmiş ise Parmak İzi Formu.
7.    Silah varsa tespit için getirilecek.
8.    İşlemler tamamlanıp ruhsat almaya gelirken, yukarıda belirtilen 8. Madde (a) bendi ile 8.madde (e) bendinin (1,2,3,4,5,10,11) alt bentlerinde sayılanlar haricindekilerin, 1000 TL.’nin üzerinde vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair vergi dairesi yazısı getirmeniz gerekmektedir.
9.    Yarım kapaklı dosya.
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER