Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

CEYHAN

:

narkotik

TOPLUMUN TEMELİ AİLEDİR. SAĞLAM TEMELLERE OTURTULMUŞ AİLELERDEN OLUŞAN TOPLUM DA GÜÇLÜ OLUR.

 
 UYUŞTURUCU MADDE NE DEMEKTİR?
   Yunanca uyku  anlamında ki "narke" kelimesinden  gelen ve İngilizce'ye "narkotik" olarak  geçen uyuşturucu  sözcüğü, uyuşturma özelliği  olan, uyuşturan, duymaz hale getiren demektir.
    Uyuşturucu madde kavramı genellikle, uyuşturma özelliğine sahip maddeleri ifade eder. Ancak, keyif veren, kışkırtan, yatıştıran, uyanıklık sağlayan kimi maddeler içinde kullanılmaktadır.
    Merkezi sinir sistemini etkileyerek,  kullanan kişinin ruhsal ve fiziksel dengesini bozan,  kişide fiziksel ve ruhsal bağımlılığa yol açan, kişisel ve toplumsal yönden ekonomik ve sosyal çöküntü oluşturan maddelere uyuşturucu maddeler denir.
 
 UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI NELERDİR?
     Uyuşturucu madde suçları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188, 189, 190 ve 191. maddelerinde düzenlenmiştir.
   
     Uyuşturucu madde suçlarını dört başlık altında toplayabiliriz.
     1-Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
     2-Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,
     3-Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,
     4-Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul  etmek veya bulundurmak.
 
 UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ:
MADDE 188.
1- Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
2- Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.
3- Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
4- Uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
5- Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
6- Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
7- Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmî makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, dört yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
8- Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 
 TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI
MADDE 189.
(1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
 
 UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA
MADDE 190.
1- Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;
a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,
b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan,
c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren, Kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2- Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 
3- Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 
 ETKİN PİŞMANLIK 
MADDE 192.
1- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.
2- Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.
3- Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.
4-Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmî makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.
 
 UYUŞTURUCU MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI:
 Uyuşturucu maddeleri türlerine göre aşağıdaki sınıflandırmaya tabi tutabiliriz;
A) AFYON VE TÜREVLERİ(OPİYATLAR)
       1-Afyon
       2-Morfin
       3-Kodein
       4-Metadon
       5-Eroin
B) KENEVİR VE TÜREVLERİ:
       1-Reçine esrar
       2-Toz esrar
       3-Pres esrar
       4-Gonca esrar
       5-Likit(sıvı) esrar
C) UYARICILAR:
       1-Amfetamin
       2-Kokain
       3-Kafein
D) SENTETİKLER:
       1-Ecstasy (MDMA)
       2-Captagon
       3-Methamfetamin
       4-Lysergic Asid Diethylamid (LSD)
       5-Gamma Hydroxybutyrate (GHB)
       6-Ketamine Hydrochloride (Ketamin)
       7-Phencylidine (PCP)
SAKİNLEŞTİRİCİLER
       1-Barbituratlar
       2-Trankizanlar
       3-Sedatifler
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • KGYS
  • BİMER