TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİĞİN GENEL ANLAMDA SUÇ ÖNLEMEDE ÖNEMİ
 
         Suçluluğu önlemek ve buna ilişkin çözümler geliştirmek yalnızca Polisin görevi değildir. Çağdaş suçla mücadele yaklaşımlarına göre; suç ve suçluluğa yönelik toplumun da duyarlı ve bilinçli olması gerekmektedir.
         Bu bakımdan toplumsal farkındalığın artırılmasında ve insanların yaşamlarını sürdürdükleri çevreye ilişkin duyarlılıklarının geliştirilmesinde toplum destekli polisliğin yaşamsal öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir.
         Bu yönüyle; toplum destekli polisliğin suç önlemedeki önemini maddeler halinde kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:
·        Suçluluğu kontrol altına almak ve suçu proaktif toplum yoluyla azaltmak bakımından toplum destekli polislik, toplum-polis işbirliğinin geliştirilmesinde ve buna ilişkin mekanizmalar oluşturulmasında önem taşır.
·        Toplum destekli polislik faaliyetleri çerçevesinde polis, kendi kendine yardım eden ve yaşanılan çevrede olanlara karşı kendiliğinden harekete geçen bir toplumun oluşturulmasında itici güç olarak rol oynar.
·        Toplum destekli polislik hizmetleri, toplumsal sorunların bütününe odaklanmakta ve sorunların çözümünde itici rol oynamaktadır. Bu da suça neden olan etkenlerin belirlenmesinde ve bu etkenlerin suç oluşumuna etkilerinin azaltılmasında önemli bir toplum-polis işbirliği mekanizmasıdır.
·        Toplum destekli polislik, polisin, hizmetinde olduğu toplumun temel problemleri ile doğrudan ve aracısız bir ilişki kurarak meşgul olmasına ve toplum-polis ilişkilerinin gelişmesine imkan sağlar.
·        Toplum destekli polislik, polisin toplumla bütünleşmesini ve toplumsal duyarlılıkları algılamasını temin eder.
·        Suç önleme faaliyetleri çerçevesinde toplumdan polise bilgi akışının artmasına olanak sağlar ve polisin suçlara yönelik etkinliklerinin daha verimli olmasını temin eder.
·        Toplum ve polis arasında çift yönlü etkin bir iletişimi sağlayarak suçla mücadeleyi toplumun geneline yaygınlaştırır.
·        Toplum destekli polislik toplumun her türlü sorunun belirlenerek çözümlenmesi çerçevesinde, suçla mücadeleye ve toplumdaki sorunlara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların harekete geçirilmesine yönelik mekanizmalar sağlar.
·        Toplumun suçla mücadeleye ilişkin taleplerinin ve beklentilerinin toplum destekli polislik çalışmaları kapsamında belirlenmesi ile suçla mücadeleye toplum odaklı yön verilmesi ve buna yönelik stratejiler geliştirilmesi sağlanabilir.
·        Suçla mücadele hizmetlerinin toplum odaklı yürütülmesine imkan sağlanır.
·        Suç korkusunun azalmasına ve toplumda güvenlik olgusunun yaygınlaşmasına olanak sağlar.
·        Suç mağduriyetlerinin azaltılması ve suç mağdurlarının bilinçlendirilmesine ilişkin suçla mücadele odaklı 
çalışmalar yapılması için imkanlar sunar.
·        Polisin, toplumun risk altındaki kesimlerine yönelik stratejiler geliştirmesine ve onları suçtan korumasına yönelik çalışmalar yapabilmesine imkan veren elverişli bir alan sağlar.
·        Polisin suçla mücadeleye yönelik faaliyetlerinin topluma aktarılmasında ve bunların toplum tarafından benimsenmesi ve desteklenmesinde geri beslenme mekanizması işlevini görür.